ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

            ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; bir kuruluşun önemli ve öncelikli olarak tanımlanan çevresel etkilerinin kontrol altına alınması, azaltılması ve tamamen ortadan kaldırılması için belirlediği çevre ve hedeflerine sistematik bir biçimde ulaşma çabasıdır ve kuruluşların faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır. Çevre Yönetimi Sistemi, çevreyi ve kaynaklarını tahrip etmeyen gelişmiş teknolojilerin kullanılmasını teşvik eder, tüketiciyi bu yönde bilinçli ve duyarlı hale getirir, çevreye zararlı ürünlerin ve hammaddelerin yerine ürünün ömrü boyunca çevreye etkilerini değerlendirerek zararlı olanların elenmesini sağlar.Verimli işlemler, temiz teknolojiler, daha az atık, daha yaratıcı hizmetler, kısaca sosyal ve ekonomik açıdan ciddi kazançlar sağlar.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI:

• Çevre boyutları ile etkilerinin belirlenmesi ve kontrolünün geliştirilmesi
• Çevresel performansın arttırılması (hedeflerle yönetim)
• Çevre yasalarına uyumun sağlanması
• Maliyetlerden tasarrufun sağlanması
• Firma saygınlığının ve Pazar payının artması, rekabet gücünün artması
• Verimliliğin geliştirilmesi
• Kredi, vergi avantajları

ISO 14001 STANDARDI ŞU BÖLÜMLERDEN OLUŞMAKTADIR:

4. Çevre Yönetim Sisteminin Şartları
     4.1 Genel Şartlar
     4.2 Çevre Politikası
     4.3 Planlama
            4.3.1 Çevre Boyutları
            4.3.2 Yasal Ve Diğer Şartlar
            4.3.3 Amaçlar, Hedefler Ve Program/Programlar
     4.4 Uygulama Ve Faaliyetler
            4.4.1 Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk Ve Yetki
            4.4.2 Uzmanlık, Eğitim Ve Farkında Olma
            4.4.3 İletişim
            4.4.4 Dokumante Etme
            4.4.5 Dokümanların Kontrolü
            4.4.6 Faaliyetlerin Kontrolü
            4.4.7 Acil Durum Hazırlığı Ve Müdahale
     4.5 Kontrol Etme
            4.5.1 İzleme Ve Ölçme
            4.5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi
            4.5.3 Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet Ve Önleyici Faaliyet
            4.5.4 Kayıtların Kontrolü
            4.5.5 İç Tetkik
     4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi

ISO 14001 STANDART PRENSİPLERİ

TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartları beş ana prensipten oluşmaktadır.

Yükümlülük Altına Girme ve Politika: Kuruluş çevre politikasını tayin etmeli ve çevre yönetim sistemine bağlılık taahhüdünde bulunmalıdır.

Planlama: Kuruluş faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarını belirlemeli, bunların önemli olanlarını seçmelidir. Taahhütlerini gerçekleştirmek için amaç ve hedefler tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetleri programlamalıdır.

Uygulama ve İşlem: Kuruluş, çevre politikasını gerçekleştirmek, amaç ve hedeflerine ulaşabilmek maksadıyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli yetenek ve imkanlarla birlikte bir destek mekanizması geliştirmelidir.

Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Kuruluş, çevre icraatını ve bu icraattaki başarı derecesini ölçmeli, izleyip değerlendirmelidir.

Gözden Geçirme ve Geliştirme: Kuruluş, genel çevre icraatını ve bu icraattaki genel başarı derecesini geliştirmek amacıyla, çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak geliştirmelidir.