SA 8000 SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİM SİSTEMİ

      Sosyal sorumluluk kavramı kısaca, bir işletmenin faaliyette bulunduğu ortamı koruma ve geliştirme konusundaki yükümlülükleri olarak tanımlanabilir. Doğal çevreyi koruma; müşterilerin tercihlerini dikkate alarak kaliteli ve güvenli ürünler sunma; işgörenlerin temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterme; işletmeyi ortakların haklarını koruyacak ve yatırımları karlı kılacak bir şekilde yönetme, faaliyetlere ilişkin doğru bilgi sunma ve toplumun refah seviyesine katkıda bulunacak eğitim, sağlık ve sanat etkinliklerini destekleme gibi konular bu kavram kapsamında değerlendirilmektedir.

     SA 8000; işletmelerin sosyal çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çeşitli sosyal duyarlılıkların firma içinde geliştirilerek toplumun refahına katma değer eklemesini düzenleyen bir standarttır.

    SA 8000, dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm standardın amaç ve kapsamını tanımlamakta, ikinci bölümde, bir işletmenin belge almaya hak kazanabilmesi için standarda ek olarak uymak zorunda olduğu yerel yasaları, UÇÖnün temel düzenlemelerini ve Birleşmiş Milletler Anayasasını belirtmekte; üçüncü bölüm, standartla ilgili işletme, tedarikçi, çocuk işgören ve zorla çalıştırılan işgören gibi kavramları tanımlamakta, son bölüm ise, işletmenin yönetim sistemini uygularken ve belge alırken uymak zorunda olduğu genel koşulları açıklamaktadır

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sisteminin Faydaları;

1. İşletmenin imajını korunur ve düzeltilir
2. Çalışanların morali ve verimliliği arttırılır
3. Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak ve yeni pazar olanakları ile rekabette üstünlük elde edilir
4. Çalışanlar ile yönetim arasındaki iletişim kanalları açılır
5. Ürün kalitesinde iyileştirilme sağlanır
6. Tedarikçi ve taşeronlarla ilişkilerin uzun süreli sözleşmeleri teşvik edecek yönde iyileştirilmesi sağlanır
7. Bilgi akışının düzenlenmesiyle tüketici güveninin arttırılması, sağlanır